Právne informácie – podmienky používania internetovej stránky

Tieto podmienky používania internetovej stránky spoločnosti Roche Slovensko www.onkovzdelavanie.sk (ďalej len ako „internetová stránka") sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Podmienky používania internetovej stránky boli zverejnené dňa 1.9.2012.

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky využívania internetovej stránky určuje spoločnosť Roche Slovensko ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnené ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetovej stránky je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetovej stránky. Spoločnosť Roche Slovensko je kedykoľvek oprávnené meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

2. Autorské práva

Užívateľ tejto internetovej stránky berie na vedomie, že obsah tejto internetovej stránky, dizajn tejto internetovej stránky, grafické vyobrazenia, obrázky, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy ako aj texty uverejnené na tejto internetovej stránke sú predmetom autorských práv v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. V prípade použitia časti textu alebo iných obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov internetovej stránky po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase spoločnosti Roche Slovensko ako prevádzkovateľa sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.onkovzdelavanie.sk, prípadne meno autora príslušného textu ak je tento uvedený,ako zdroj informácií. Majiteľom autorských práv k obrazovej ochrannej známke "Roche" je spoločnosť Roche Slovensko.Porušenie práv priemyselného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva zakladá zodpovednosť a môže byť postihnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Zodpovednosť

Žiadna informácia uverejnená na tejto internetovej stránke nesmie byť považovaná za podávanie rád, návodov, odporúčaní alebo diagnostiky a nenahrádza odbornú pomoc a rady lekárov alebo lekárnikov v súvislosti so starostlivosťou o zdravie.

Pripojenie na túto internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Spoločnosť Roche Slovensko ako prevádzkovateľ internetovej stránky ani odborný garant internetovej stránky nezodpovedajú za použitie informácií uverejnených na tejto internetovej stránke, ani za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetovej stránky. Prevádzkovateľ internetovej stránky ani odborný garant internetovej stránky nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií, rovnako ako ani za pravidelné uverejňovanie nových informácií alebo uvedenie informácií do súladu so skutočnosťou v čase.

4. Ochrana osobných údajov

Podmienkou používania internetovej stránky nie je poskytnutie žiadnych osobných údajov. V prípade, žeužívateľ uvedie vyplnením internetového formulára diskusného fóra, poradne – pacientka alebo poradne – lekár v časti "meno" alebo "reakcia" svoje osobné údaje, užívateľ súčasne udeľuje spoločnosti Roche Slovensko súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom vo vyplnenom formulári (meno). Používateľ udeľuje súhlas najmä na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov vyššie uvedené osobné údaje zbieral, zhromažďoval, zaznamenával, uchovával, usporadúval, vyhľadával a využíval, a to všetko za účelom prevádzkovania diskusného fóra a on-line poradní. Používateľ súčasne berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov má práva uvedené v zákone č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený dobrovoľne, na dobu neurčitú a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa.

5. Technické ustanovenia

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Roche Slovensko nárok na náhradu spôsobenej škody. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Roche Slovensko nárok na náhradu spôsobenej škody.